جان عشق آمیز رو ، در حیاتستان بی چونی

نیما افراسیابی
نیما افراسیابی: این مقاله ، نقدی است بر مقاله “شاعران پارسی و سیاست” ، نوشته آقای مرتضی مردیها ( اندیشه پویا ، سال اول ، شماره سوم). به نظر می رسد ،ایشان  خوانشی سیاسی (آن هم سیاسی مدرن) از چهار متفکر دوران پیشامدرن ، که روی خوشی هم به کنش…