عباسعلی منصوری, یادداشت
دین و آزادی بیان: چرا بسیاری از دینداران از آزادی بیان در حوزه نقد دین می ترسند؟

امیدوارم این متن با این نگاه خوانده شود که: «این یاداشت خطاب غیر دینداران به دیندران نیست.زیرا نویسنده خود هم زیست دینی دارد و هم دغدغه دین.همچنین هدف سرزنش دیندران نیست بلکه دعوتی درون گفتمانی است برای تامل و بازاندیشی در مورد یک مساله»

اسلام, یادداشت
«گفتمان» و «تکفیر» در قرآن
| علی ظفر یوسفی | درآمد:در عصر حاضر یکی از بزرگترین مشکل جهان اسلام، مساله «تکفیر» است؛ نه تنها پیروان ادیان دیگر در معرض تکفیر واقع می‌شوند بلکه گروه‌ها و فِرَق اسلامی نیز همدیگر را تکفیر می‌کنند؛ پیشقراول تکفیر، جریان و تفکر وهابیت بوده و محمد بن عبد الوهاب، از…
سید صادق حقیقت, یادداشت
تأملی در نقدنامه‌ی آقای سید صادق حقیقت درباره‌ی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
| سیداحمد غفاری |نگاشته‌ای را در روزنامه شرق به تاریخ ۲۸ تیر امسال از جناب آقای سید صادق حقیقت مشاهده کردم که در آن به نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اهتمام شده است. نکاتی چند را معطوف به آن نگاشته تقدیم می‌کنم تا باب گفتگو در این زمینه مفتوح…
دین و آزادی بیان: چرا بسیاری از دینداران از آزادی بیان در حوزه نقد دین می ترسند؟
تقدیر و سپاس بیژن عبدالکریمی
سپهری و بیدل
«گفتمان» و «تکفیر» در قرآن
چهار نظریه درباره حکمرانی
معرفی کتابِ چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت
سید احمد غفاری
تأملی در نقدنامه‌ی آقای سید صادق حقیقت درباره‌ی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عبدالباسط عبدالصمد
بررسی صحت و سقم ماجرای خواب فرزند عبدالباسط، و آمیخته شدن مذهب با خواب و رؤیا
ایمان،دشمنی و کینه توزی
من خلق می‌کنیم/ رقصِ زیبای ضمایر در ماده‌ی وحی
درفضیلت پیچیدگی
شریعتی و فلسفه در گفت‌وگو با احسان شریعتی
معرفی کتاب پرتاب‌های فلسفه
علی شریعتی و مواجهه‌ی با هستی
حدود و موانع آزادی بیان در قرآن
صداوسیما و معنویت اباحه‌گرانه
فهرست