آخرین مطالب

آخرین دیدگاه‌ها

اولویت‌های‌پژوهشی‌در حوزه‌دین‌پژوهی‌

مصطفی ملکیان
اولویتهای ‌پژوهشی ‌در حوزه‌ دین‌پژوهی ‌بدین‌معناست ‌که‌ در عین‌ وقوف ‌به ‌اینکه ‌تقریبا در هیچ‌ بخشی‌از مباحث‌مربوط‌ به ‌دین‌پژوهی ‌نمی‌توان‌ مدعی‌ شد که ‌نیاز به ‌مطالعه ‌و تحقیق‌نداریم‌ ولی‌ در…
بیش تر بخوانید
https://www.traditionrolex.com/8